Kompletné služby vo svete realit
zavolajte mi

905 750 373

banner-image

Platiť daň z predaja nehnuteľnosti do 5 rokov? Ako to je ?

Platiť daň z predaja nehnuteľnosti do 5 rokov? Ako to je ?

23 marca,2017 0comments

Príklad
Nadobudnem v cene 200 000,- EUR, za 2 roky predám za 250 000,- EUR
Daň sa platí z rozdielu, v tomto prípade z 50 000,- EUR, 20%daň z príjmu + zdravotná poisťovňa.

Skôr ako sa pozrieme kedy mám platiť daň z predaja nehnuteľnosti je dôležité vedieť kedy a ako som nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva, ktoré sa posudzuje v závislosti od spôsobu nadobudnutia do vlastníctva:

Ak ste nehnuteľnosť nadobudli na základe kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, zámennej zmluvy, sa podľa Občianskeho zákonníka vlastníctvo nadobudlo vkladom do katastra nehnuteľností.

Ak ste nadobudli nehnuteľnosť dedením, vlastníctvo ste nadobudli smrťou poručiteľa

Ak ste vlastníctvo nadobudli rozhodnutím štátneho orgánu, vlastníctvo sa nadobúda dňom určeným v tomto rozhodnutí prípadne dňom právoplatnosti rozhodnutia.

Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej kúpou:

Ak predáte nehnuteľnosť ktorá bola obstaraná kúpou, pričom neuplynulo viac ako 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia do vlastníctva, príjem dosiahnutý z takéhoto predaja nie je od dane oslobodený.

Ak predáte nehnuteľnosť obstaranú formou hypotekárneho úveru (do 5 rokov od nadobudnutia do vlastníctva), tento príjem sa považuje za zdaniteľný. Treba podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B.
Medzi preukázateľne výdavky vynaložené na obstaranie nehnuteľnosti možno zahrnúť aj úroky z úverov od stavebných sporiteľní, hypotekárne úvery poskytnuté výlučne za účelom kúpy nehnuteľnosti a pod.

Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedením:

Tu je dôležité rozlíšiť či ste nadobudli nehnuteľnosť dedením v priamom rade alebo dedením v nepriamom rade (inými osobami).

Príjem z predaja z nehnuteľnosti, ktorú ste nadobudli dedením (postupným dedením) v priamom rade, (priamy potomok: rodičia, deti, starí rodičia… ) alebo niektorým z manželov je od dane oslobodený, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa.

Príjem z predaja z nehnuteľnosti, ktorú ste nadobudli dedením v nepriamom rade ( sestra, ujo, brat… ) by bol oslobodený až po uplynutí piatich rokov odo dňa, kedy nadobudol takúto nehnuteľnosť do vlastníctva dedič. Podľa Občianskeho zákonníka sa vlastníctvo pri dedení nadobúda smrťou poručiteľa. Nie až vkladom do katastra!

Nadobudol som darovaním a chcem predať

Ak by príjem z predaja u darcu nebol oslobodený od dane, výdavkom u predávajúceho je obstarávacia cena zistená u darcu. Cena za ktorú nehnuteľnosť nadobudol darca do vlastníctva.

Ak by príjem z predaja u darcu bol oslobodený od dane, výdavkom je cena nehnuteľnosti zistená v čase darovania. Darované nehnuteľnosti do 31.12.2015 výdavkom je cena v čase darovania tzv. reprodukčná obstarávacia cena, určená napr. znaleckým posudkom k času darovania alebo ohodnotenie určene v zmluve. Nehnuteľnosť nadobudnutá darovaním po 31.12.2015 je výdavkom cena v čase darovania určená znaleckým posudkom.

Predaj nehnuteľnosti ktorá je využívaná na podnikanie

Nehnuteľnosť zaradená do obchodného majetku, príjem z predaja takejto nehnuteľnosti podlieha zdaneniu.

Kedy som oslobodený od dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti

Z predaja nehnuteľnosti (ktorá nie je v obchodnom majetku), po uplynutí 5 rokov odo dňa nadobudnutia.

Z predaja nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku, po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku.